Hoe verloopt de aanvraag voor voedselhulp

De hulp van de Voedselbank is bedoeld om individuen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdsgebonden. Hulp kan worden geboden voor de maximale periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.

Aanmelding hulpverlenende organisatie

Als u in aanmerking wilt komen voor voedselhulp, dan dient u zelf een afspraak te maken bij een hulpverlenende organisatie. Voor een overzicht van de hulpverlenende organisaties die aangesloten zijn bij Voedselbank Het Hogeland: lijst hulpverlenende instanties Samen met u wordt dan gekeken of u aan de landelijke toekenningscriteria voldoet en mocht dit zo zijn, dan wordt een aanvraagformulier ingevuld. Tip: Om tijd te besparen is het goed direct alle informatie mee te nemen, zodat de aanvraag spoedig verloopt. Bij de toekenning van voedselpakketten wordt uitgegaan van het besteedbare inkomen dat men maandelijks over houd voor voeding, kleding e.d. Het is tevens de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Er moet immers naar worden gestreefd dat er op korte of langere termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. De aanvraag voor voedselhulp wordt ingediend bij de voedselbank door een hulpverlenende organisatie.

Aanvraag en controle voedselbank Het Hogeland

Het ingevulde formulier wordt naar de Voedselbank Het Hogeland gestuurd, de aanvraag wordt gecontroleerd. Daarna ontvangt de client een bericht of de aanvraag al dan niet is goedgekeurd. De goedkeuring wordt voor een bepaalde periode toegewezen. Na akkoord en ontvangst van het ingevulde formulier kunt u uw voedselpakket ophalen op de eerstvolgende uitgifte datum

Herbeoordeling

Mocht u na afloop van deze periode nog steeds in aanmerking willen komen voor voedselhulp dan zal opnieuw door een hulpverlenende instantie naar uw financiële situatie worden gekeken en opnieuw de aanvraagprocedure worden doorlopen. Voedselbank Het Hogeland kan ook tussentijds om een herbeoordeling vragen.

login