Privacy

Met de grootst mogelijke zorg wordt gewaakt over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Hun gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, is verplicht zich hieraan te houden.

De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp noodzakelijk is en als verantwoording ten opzichte van donateurs en andere belanghebbenden wat er met de ingezamelde goederen gebeurt.
 

login